8-ادیان ابراهیمی

ادیان ابراهیمی منشا وحیانی دارند.در این ادیان اعتقادبر آنست که خداوند با گزینش افرادی بنام پیامبر ،شریعت الهی را به آنان وحی کرده تا در میان مردم حاکم گردانند و راهنمای سایر انسانها باشند.

دین یهود:
آئین یهود (یهودیت)یگانه پرستی است.خدای یهود "یهوه" نام دارد."یهوه" وجود مطلق و غایت جهان هستی است.از نظر یهود جنبه حقیقی خدا(ذات) قابل درک و فهم نیست.
یهودیت بطور مشخص از قیامت و بهشت و جهنم صحبت نمیکند ولی معتقد به عالم مردگان (شئول)است.(در فرقه های یهودی این دیدگاه متفاوت است)
شیطان در یهودیت نام فرشته ایست که خادم خداست و ایمان انسانها و مومنین را آزمایش میکند.
اساس یهودیت، در مفهوم پاکی و تقدس فردی توام با زهد و پارسایی و رعایت احکام شرعی یهودیت نهفته است.

مسیحیت:
مسیحیت آئین پرستش خدای یگانه است.شناخت خدا از طریق مکاشفه در مسیحیت بسیار پررنگ است.
راه مکاشفه برخورداری از استعدادهاى فکرى (عقلی)و استعدادهاى روحانى(باطنی) میباشد.در برخی فرقه های مسیحی اعتقاد بر اینست که خداوند در کالبد جسمانی عیسی حلول کرد و تجسد پیدا کرد (ظاهر شد).علت این کار بخشش گناه نخستین آدم بود تا راه رستگاری را برای همه انسانها فراهم کند. اصل محبت ،شفقت و مهربانی و همچنین فیض الهی از پایه های رستگاری در مسیحیت میباشد.
مسیحیت به جهان پس از مرگ و بهشت و جهنم معتقد است.
مسیحیت می گوید شیطان(لوسیفر) از فرشتگان خدا بود که بواسطه غرور و تکبر رانده شد و دشمن انسان گردید.

اسلام:
دین اسلام معتقد به خدای یگانه است.خدایی که مثل هیچ کس و هیچ چیز نیست.شریکی ندارد.زاده نشده است.فرزندی ندارد.
طبق باور اسلامی ، خداوند آدم را آفرید تا جانشین او در زمین باشد.این موضوع با اندکی تفاوت در دین یهودیت و مسیحیت هم وجود دارد.
راه رستگاری در اسلام ایمان به خدا و تقوای الهی و رعایت حدود شریعت اسلام (شعائرالهی) و ایمان به پیامبر اسلام و معاد است.
اسلام معتقد به عالم قبر(برزخ) و سپس معاد و قیامت و بهشت و جهنم است.
از نگاه اسلام شیطان جزو مقربین بود که با نافرمانی از امر الهی بخاطر غرور و تکبر از عرش رانده شد و جزو دشمنان انسان گردید.

دلیل نامیدن این سه دین بنام ادیان ابراهیمی ، وجه مشترک منبع معنوی آنها با تعالیم توحیدی ابراهیم یکی از پیامبران الهی است.هر سه دین مذکور ، اصل و نسب رسولان خود را به وی نسبت می دهند.

۰ نظر

7-آئین زرتشت

سومین دین مورد بحث آئین زرتشتی است که جزو ادیان توحیدی میباشد:

زرتشت معتقد به خدای یگانه است.خدای زرتشتی "اهورامزدا" نام دارد که خدای نیکی و مهربانی و خرد است.او کائنات را آفریده و آن را مدیریت میکند.
در مقابل نیروی الهی و خیر محض،نیروی بدی و شیطانی نیز وجود دارد که "دیو" یا "اهریمن" نامیده میشود.
از دیدگاه زرتشت انسان از دو بعد "تن و روان" تشکیل شده است.زرتشت روح را جاویدان میداند.به جهان آخرت و بهشت و جهنم معتقد است.
زرتشت به پالایش روح و روان اعتقاد دارد و اعلام میکند که انسان با رعایت فضائل اخلاقی باید عمل شایسته ای انجام بدهد تا صفات اهورایی ملکه وجود او گردد و روح انسان اهورایی شود.
زرتشت "خردورزی و تعقل و ایمان توام با علم و عمل"را تنها ملاک رستگاری میداند.زرتشت به زندگی زمینی و برخورداری از نعمتهای دنیوی اهمیت زیادی می دهد و آبادانی و احترام به طبیعت برای داشتن یک زندگی شادمانه را لازم میداند.
سه اصل پندار نیک،گفتار نیک و کردار نیک از اصول دین زرتشت میباشد.

در بخش بعدی سه دین یهود،مسیحیت و اسلام مطرح میگردد و مبانی مشترکی دارند به این خاطر که هر سه دین ، جزو ادیان ابراهیمی هستند.

۰ نظر

6-دین بودا

دومین دین مورد بحث آئین بوداست:

در سخنان بودا هیچ اشاره ای به خدا و یا موجودی که خالق جهان باشد نشده است.بودا جهان را "قدیم و ازلی" میداند یعنی آغاز و پایانی ندارد.
بودا از "نیروانا" صحبت میکند.نیروانا "رهایی ،بیداری و خاموشی" است که انسان با مهار کردن غرائز و شهوات و چشم پوشی از لذتهای دنیوی به آن حالت میرسد.از نظر بودا نیروانا ثابت و ساکن و تغییر ناپذیر است،در محدوده زمان جای نمی گیرد،نامیرا و فناناپذیر است،قدرت،برکت،شادمانی و عین خیر است.بودا حتی به مفهوم عبادت و پرستش هم توجهی ندارد چون از خدا صحبتی نمیکند که بخواهد برای او آداب عبودیت و بندگی در نظر بگیرد.

اساس طریقت بودا بر مبنای "رهایی از رنج و بدبختی" است.علت این رنج هم "نفسانیات است"(غریزه،شهوت،لذت دنیوی).او پیری،بیماری و مرگ را جزو رنج میداند.شیوه بودا در رهایی از این رنج و بدبختی "عملی" است.او تهذیب و پاکی و تصفیه باطنی و توجه به نیروی ذاتی خود انسان را تنها شرط رهایی میداند.راه توقف و رهایی از رنج در اصول هشتگانه "دیدگاه درست، نیت درست، گفتار درست، کردار درست، معاش درست، کوشش درست، اندیشه درست، و تمرکز درست" میداند.
با توجه به اینکه بودا سخنی از خدا به میان نمی آورد و همه توجهات او به انسان است متوجه میشویم آئین بودا بطور کامل "انسان محور" است.
بودا از معاد و بهشت و جهنم صحبت نمیکند.او معتقد به تولدهای مکرر است(کارما)."کارما" یعنی انسان پس از مرگ دوباره به دنیا باز میگردد تا چرخه رهایی و پاک شدن را طی نماید تا به نیروانا برسد.
از نگاه بودا جهان شامل "عالم صغیر و عالم کبیر" است.عالم صغیر این دنیاست که مظروف عالم کبیر است.عالم صغیر یا این دنیا "اعتباری" است یعنی واقعیت ندارد و تا وقتی که انسان به این دنیا توجه میکند وجود دارد یعنی در ذهن خود به آن واقعیت میدهد.
"دارما" اصول بوداست.این قانون بر اساس فلسفه وجود رنج و شناخت رنج و راه رهایی از رنج استوار است که به "چهارحقیقت شریف" معروف است.
شیطان در آئین بودا "مارا" نام دارد که فریب دهنده انسان است.

۰ نظر